3 Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

3.1 Perusopetuksen tehtävä

perusopetuksen tehtava

Perusopetuksen tärkein tehtävä on yhteistyössä kotien ja eri sidosryhmien kanssa tukea oppijan osaamisen monipuolista kehittymistä. Osaamisen kehittymisen tukemisessa koulun on tarjottava oppijalle osallisuuden kokemuksia, kasvatettava kestävään elämäntapaan. Tärkeänä yhteiskunnallisena tehtävänä on kasvattaa ihmisoikeuksia kunnioittavia, demokraattisen yhteiskunnan jäseniä, jotka uskovat tulevaisuuteensa ja itseensä. Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista, jonka tukemiseksi perusopetuksessa hyödynnetään Yk:n yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta. Ihmisoikeuskasvatus on tärkeä keino tukea perusopetuksen yhteiskunnallista ja kulttuurista tehtävää.

ihmisoikeudet.net / ihmisoikeuskasvatus

Savonlinnan perusopetuksen kulttuuripolku

luku3_kuva2

Tulevaisuuden yhteiskunnassa, globaalissa maailmassa eläminen vaatii lapsilta ja nuorilta laaja-alaista osaamista. Koulun on suunnattava ulos yhteiskuntaan ja rakennettava yhteistyöverkostoja kasvatuksen ja opetuksen tueksi. Lasten on vahvemmin saatava kouluoppimisessa osallisuuden kokemuksia. Kuvassa on koottuna oppilaiden ajatuksia hyvinvoivasta koulusta.

3.2 Tavoitteena laaja- alainen osaaminen

Laaja-alainen osaaminen

Laaja- alaisen osaamisen tavoitteet sisältyvät kaikkiin oppiaineisiin ja niiden seitsemän osaamiskokonaisuuden yhteisenä tavoitteena on, noudattaen perusopetuksen tehtävää, tukea ihmisenä kasvua sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. Perusopetuksen on tuettava oppijan ainutlaatuisuutta sekä oppijan terveen itsetunnon kasvua. Alaluvussa 3.2.1 esitellään tavoitteet oppijan näkökulmasta. Luku 3.2.2 esittää laaja-alaisia osaamisalueita tukevia opetusmenetelmiä ja työtapoja, joita opettaja hyödyntää opetuksessaan.

Kokonaisuuksien myötä korostuvat osallistuminen, luovuus ja toiminnallisuus. Laaja-alaisen osaamisen eri kokonaisuudet linkittyvät toisiinsa ja niiden avulla tuetaan oppilaan ihmisenä kasvua läpi koko perusopetuksen.

3.2.1 Laaja-alainen osaaminen: OPPIJAN TAVOITTEET

oppilas_laaja-alaiset

Laaja-alainen osaaminen: OPETTAJAN TAVOITTEET

Opetuksessa, työtavoissa ja oppimisympäristöissä huomioitavaa

laaja-alaiset_opettaja

3.2.2 Paikallisia lisäyksiä laaja-alaiseen osaamiseen

L1 – AJATTELU JA OPPIMAAN OPPIMINEN

Ajattelu ja oppimaan oppiminen luo pohjan kaikille muille laaja-alaisille osaamiskokonaisuuksille. Se kulkee mukana jokaisena koulupäivän hetkenä oppiaineesta ja oppimistilanteesta riippumatta. Monipuolisilla työtavoilla pyritään tukemaan oppilaita omien oppimisstrategioiden kehittämisessä. Tutkivaan oppimiseen ja omaehtoiseen työskentelyyn kannustaminen ovat luonteva osa koulun arkea.

L2 – KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU

Savonlinnan seudulla on laajat mahdollisuudet kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun toteuttamiseen. Oman kulttuurin arvostamista tuetaan tutustuttamalla oppilaat oman seudun erityispiirteisiin ja kulttuurikohteisiin. Lähiseudun historialliset paikat ja rakennukset sekä ympärillä oleva kaunis ja puhdas luonto toimivat oivallisina vierailukohteina. Yhteistyötä eri tahojen, kuten kaupunginkirjaston ja maakuntamuseon, kanssa voidaan tehdä. Savonlinnan peruskoulujen kulttuurisuunnitelma Kulttuuripolun ansiosta jokaiselle Savonlinnan alueen peruskoulussa opiskelevalle oppilaalle tarjotaan vuosittain tietty määrä mahdollisuuksia osallistua taide- ja kulttuuritapahtumiin koulujen työaikana. Savonlinnan peruskouluista Mertalan ja Talvisalon kouluissa on mahdollisuus opiskella musiikkipainotteisella luokalla jo alakoulusta lähtien. Koulujen taideaineiden opetusta tukevat paikalliset tahot (Linnala ja Musiikkiopisto), jotka tarjoavat lapsille ja nuorille monipuolista ja tasokasta koulutusta musiikissa, kuvataiteessa ja tanssissa kouluajan ulkopuolella. Savonlinnan Oopperajuhlat antavat kaupungille oman leimansa kulttuurin saralla.

Savonlinnan perusopetuksen kulttuuripolku

L3 – ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN JA ARJEN TAIDOT

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot kuuluu tiiviinä osana koulun arkeen. Koulun järjestyssäännöt ohjaavat oppilaita toimimaan turvallisesti ja vastuullisesti. Jokaisena koulupäivänä arjen taitoja harjoitellaan oppituntien lisäksi ruokailussa ja välitunneilla. Tietoa nuorille tärkeistä terveyteen liittyvistä asioista voivat antaa myös koulun ulkopuoliset tahot, kuten Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat sekä muut alan asiantuntijat. Turvallisuutta liikenteessä koulumatkoilla ja vapaa-ajalla pyritään parantamaan muun muassa pyöräilyajokorteilla ja tutustumalla koulun lähiympäristön liikennejärjestelyihin. Ympäristön siisteydestä voidaan huolehtia järjestämällä siivouspäiviä koulujen lähiympäristöön. Oppilaita kannustetaan ottamaan myös itse vastuuta ympäristön hyvinvoinnista. Savonlinnan seudun kouluissa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon terveyskasvatus osana koulun arkipäivää ja liikunnan opetusta.

L4 – MONILUKUTAITO

Oppilaiden monilukutaidon kehittymistä tukemalla, heille annetaan mahdollisuus ymmärtää ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä monipuolisemmin. Savonlinnan seudun kouluissa monilukutaidon kehittämisessä pyritään ottamaan huomioon eri aistien avulla hahmotettavat asiat. Kielen kaikkien osa-alueiden (puhuttu, kuultu, kirjoitettu, luettu) tasapuolinen korostus on tärkeää. Lisäksi huomioidaan tieto- ja viestintäteknologian avulla saavutettavat mahdollisuudet kehittää monilukutaitoa.

L5 – TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN

Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kokonaisuuden tarkoituksena on varmistaa, että jokainen oppilas saa valmiudet tieto- ja viestintäteknologian käyttöön sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen hyödyntäminen eri oppiaineissa näkyy mm. oppiaineen asioiden harjoittelemisena, tiedon kriittisenä etsimisenä, osaamisen dokumentointina ja monipuolisena viestintänä. Verkkoympäristöjä käytetään monipuolisesti ja oppiaineiden välisiä rajoja ylitetään. Opettajien pedagogisten käyttötaitojen täydennyskoulutuksista huolehditaan.

Savonlinnan kaupunki on antanut suosituksen oppilaan oman päätelaitteen käytöstä opetustilanteessa. Tarkista aina ajantasainen ohjeistus Savnetistä, josta löydät myös oppilaan päätelaitekäytön suostumuslomakkeen.

Savonlinnan kaupungin tvt-strategia

L6 – YRITTÄJYYS

Paikallinen yrittäjyys on tärkeää oman seudun elinvoimaisuudelle. Työelämätaidot ja yrittäjyys -kokonaisuus pyrkii edistämään tätä ajatusta. Etelä-Savossa suurin osa yrityksistä on maa-, metsä- ja kalatalouden yrityksiä. Ympäröivää luontoa voidaan hyödyntää liikkumalla koulun lähiympäristössä ja tekemällä yhteistyötä esimerkiksi paikallisten asiantuntijoiden kanssa. Myös Punkaharjulla sijaitsevat metsämuseo Lusto ja Metsäntutkimuslaitos Metla tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia. Alakoulussa yrittäjyysaihetta toteutetaan korostamalla yrittäjämäistä asennetta, kuten aloitteellisuutta, pitkäjänteisyyttä, sisukkuutta ja vastuunkantoa. Oppilaita innostetaan ponnistelemaan yhdessä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.  Yläkoulussa oppilaita tutustutetaan lähemmin paikallisiin yrityksiin erilaisten vierailujen ja TET-jaksojen muodossa. Oppilaita rohkaistaan asennoitumaan oikein tulevaisuuden muuttuvaa työelämää kohtaan. Ryhmätoiminta koulussa ja verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa antavat oppilaille käytännön harjoitusta tulevaisuutta varten. Myös kielten opetuksessa huomioidaan työelämän tarpeet. Kokonaisuutta tukee vuonna 2014 valmistunut Etelä-Savon yrittäjyyskasvatusstrategia, jonka tavoitteena on vahvistaa yrittäjyyskasvatusta maakunnan oppilaitoksissa.

L7 – OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen näkyy Savonlinnan seudun kouluissa oppilaskuntatoimintana, yhdessä tekemisenä sekä toisten ihmisten ja ympäristön arvostamisena. Oppilaskunta osallistuu yhteisistä asioista päättämiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Tukioppilastoiminnan avulla luodaan suhteita isompien ja pienempien oppilaiden välille. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan opiskeluunsa osallistumalla mahdollisuuksien mukaan oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja asettamalla itse tavoitteita omalle opiskelulleen. Osallistumalla erilaisiin tapahtumiin oppilaille annetaan uusia kokemuksia ja rohkaistaan heitä ottamaan kantaa heidän mielestä tärkeisiin asioihin. Yhdessä voidaan luoda omasta luokasta toimiva työympäristö, jossa jokainen oppilas pääsee osallistumaan luokan viihtyisyyden parantamiseen ja omannäköiseksi tekemiseen. Kestävän tulevaisuuden rakentamisen yhtenä tavoitteena on saada oppilaat arvostamaan sekä omia että toisen tavaroita. Sitä voidaan korostaa kiinnittämällä huomiota kierrätykseen. Lähellä sijaitsevan luonnon ansiosta oppilaille voidaan tarjota luontokokemuksia metsä-, lintu- ja kalastusretkillä sekä taimien istuttamis-ja hoitotöissä. KaMu (Kaikki Mukaan) -toimintamalli on käytössä kaikissa kouluissa ja sen ansiosta opitaan toimimaan toisten ihmisten kanssa rakentavasti. Kiusaamisen ehkäisevä toiminta kulkee tärkeänä läpäisyaiheena kaikissa seudun kouluissa. Omaan elämään vaikuttaminen näkyy myös arkiliikunnan korostamisena.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista opetustyössä ja osana oppilaiden oppimista seurataan ja arvioidaan koulukohtaisesti lukuvuosittain. Laaja-alaisen osaamista tukevaa opetustyötä kehitetään vuosittain lukuvuosipalautteen arvioinnin myötä yhteistyössä oppilaiden ja kotien kanssa.