6.6. Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että oppilaalla on riittävästi monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Oppilaan kokonaistilannetta tulee tarkastella riittävän ajoissa. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea tilanteessa, jossa hän sairauden, oppimisvaikeuksien, vaikeasta elämäntilanteesta johtuvien poissaolojen tai muun syyn vuoksi on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi.

Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla pääosin luonteeltaan formatiivista. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista, sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Se edellyttää opettajilta oppimisprosessiin liittyvää havainnointia ja vuorovaikutusta oppilaiden kanssa.  Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita, joissa yhdessä pohtien annetaan ja saadaan oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta. Arviointiin sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein ja todistuksin tiettyinä ajankohtina. Oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa tietoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävän usein.

Oppimista edistävä palaute on luonteeltaan laadullista ja kuvailevaa, oppimisen solmukohtia analysoivaa ja ratkovaa vuorovaikutusta. Se ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä. Oppilaita ohjataan palautteen avulla tiedostamaan edistymisensä ja jäsentämään oman oppimisensa eri vaiheita sekä löytämään erilaisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Palaute auttaa oppilaita vähitellen ohjaamaan omaa oppimistaan, asettamaan itselleen tavoitteita ja käyttämään onnistumista parantavia oppimisstrategioita.

Opettajan antaman, oppimisprosessia näkyväksi tekevän ja oppimista edistävän palautteen tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään
– mitä heidän on tarkoitus oppia
– mitä he ovat jo oppineet
– miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan.

Tällainen formatiivinen arviointi ja ohjaava palaute edistävät opiskeltavien asioiden jäsentymistä tieto- ja taitokokonaisuuksiksi sekä kehittävät oppilaiden metakognitiivisia taitoja ja työskentelytaitoja Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia. Oppilaan tekemä itse- ja vertaisarviointi ei vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet Savonlinnan seudulla

Opettajan valitsemat arviointitavat ohjaavat opetus- ja opiskelumenetelmien valintaa ja näin vaikuttavat suoraan oppilaan oppimiseen. Monipuoliset ja vaihtelevat arviointikäytänteet tukevat erilaisia oppijoita ja rikastuttavat opetusta. Jokaisessa oppiaineessa opettaja käyttää oppimisprosessin aikana monimuotoisia arviointimenetelmiä. Oppilas harjoittaa itse- ja vertaisarviointitaitoja sekä voi osoittaa oppimistaan monipuolisilla, vaihtelevilla, oppijalähtöisillä tavoilla. Arviointimenetelmistä keskustellaan ennen alkavaa lukuvuotta ja määritellään tarkemmin, millaisia arviointimenetelmiä ko. lukuvuonna halutaan käyttää ja kehittää. Tämä kirjataan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin.

Arviointimenetelmäliite

Arvioinnin dokumentoinnissa hyödynnetään sekä sähköisiä, että tarvittaessa myös perinteisiä kirjaamistapoja. Digitaalisena alustana voidaan käyttää esimerkiksi Google Apps for Education -palvelukokonaisuutta.

Kuvio: Opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin periaatteet – oppijan taso