6.7. Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaisaineet

Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin jälkeen tehtävää, oppilaiden osaamisen summatiivista arviointia, jonka tulokset välitetään oppilaille todistuksissa tai arviointitiedotteissa. Perusopetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen arviointi. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.

Savonlinnassa vuosiluokilla 1-2 arviointi on sanallista. Vuosiluokkien 3-9 todistuksissa käytetään numeroarviointia. Arvioinnin ajankohdat on määritelty luvussa 6.2.

Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia. Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa sanallista tai numeroarviointia käytetään opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.
Numeroarvosana kuvaa keskimääräisenä summatiivisena arviona oppilaan osaamisen tasoa suhteessa tavoitteisiin kussakin oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa. Sanallista arviointia käyttämällä voidaan antaa monipuolista palautetta oppilaan oppimisesta ja suoriutumisesta. Sanallisen arvioinnin avulla voidaan kuvata paitsi oppilaan osaamisen tasoa myös hänen edistymistään, vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Sanallisella arvioinnilla voidaan myös antaa numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa palautetta osaamisesta ja oppimisen edistymisestä oppiaineen eri osa-alueilla.

Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä annetta erillisiä arvioita lukuvuositodistuksiin.

Erilliset valinnaiset aineet arvioidaan vuosiluokilla 1- 2 sanallisesti, vuosiluokilla 3-6 numeroarvosanalla. Vuosiluokilla 7-9 vähintään 2 vuosiviikkotunnin laajuisista aineista annetaan numeroarvosana

Vuosiluokilla 1-5 (Savonlinna), vuosiluokilla 1-6 (Enonkoski) arvioidaan seuraavasti:

Joulu-helmikuussa 1-5 luokilla käydään arviointikeskustelu. Osana keskustelua on myös käyttäytymisen arviointi. Arviointikeskustelu on määritelty tarkemmin luvussa 6.2.

Lukuvuoden päättyessä annetaan lukuvuositodistus, jossa arvioidaan oppilaan edistyminen eri oppiaineissa ja käyttäytyminen. Todistus on 1-2 luokilla sanallinen ja 3-5 luokilla numeerinen.

Vuosiluokilla 6-9 (Savonlinna), vuosiluokilla 7-9 (Enonkoski) arvioidaan seuraavasti:

Marras-helmikuussa 6-9 luokilla käydään arviointikeskustelu. Osana keskustelua on myös käyttäytymisen arviointi. Arviointikeskustelu on määritelty tarkemmin luvussa 6.2.

Luokilla 6-9 jaetaan välitodistus syyslukukauden päätteeksi.

Arviointi on numeerinen kaikilla vuosiluokilla paitsi niissä oppiaineissa, jotka arvioidaan sanallisella merkinnällä. Kaikilla kouluilla käytetään samaa arviointilomaketta. Käyttäytymisen arviointi annetaan numeerisesti, kaikki oppilaan opettajat osallistuvat käyttäytymisen arvioimiseen

Lukuvuoden päättyessä annetaan lukuvuositodistus, jossa arvioidaan oppilaan edistyminen eri oppiaineissa koko lukuvuoden ajalta ja käyttäytyminen kevätlukukaudella. Arviointi on numeerinen kaikilla vuosiluokilla paitsi niissä oppiaineissa, jotka arvioidaan sanallisella merkinnällä. Kaikilla kouluilla käytetään samaa arviointilomaketta. Käyttäytymisen arviointi annetaan numeerisesti, kaikki oppilaan opettajat osallistuvat käyttäytymisen arvioimiseen.

Mikäli oppilaalle annetaan erillinen välitodistus jatko-opintoihin pyrkimistä varten, ei tähän todistukseen merkitä käyttäytymisen arvosanaa.

Valinnaisten aineiden arviointi

Valinnaisaineet voivat olla taito- ja taideaineiden (liikunta, käsityö, kuvataide, musiikki, kotitalous) tai muiden yhteisesti opetettavien aineiden tutustumiskursseja, syventäviä ja soveltavia opintoja, vieraita kieliä tai laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia aineita (kuten filosofia, psykologia, tietotekniikka). Valinnaisaineet voivat olla myös kahden tai useamman oppiaineen yhteistyönä toteutettavia valinnaiskursseja tai ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia eheyttäviä opintokokonaisuuksia. Opetuksen järjestäjä ja koulu määräävät valinnaisaineiden tarjontaa tarkemmin lukuvuosisuunnitelman yhteydessä vuosittain.

Valinnaisten aineiden arvioinnissa noudatetaan päättöarvioinnin periaatetta, jonka mukaisesti valinnaisaineet arvioidaan pääsääntöisesti sanallisella arvioinnilla. Yhtenäiset, vähintään kahden vuosiviikkotunnin kokonaisuudet arvioidaan numeerisesti. Tämä koskee esimerkiksi B2 -kieltä vuosiluokilla 7-9. Sen sijaan jos oppilas opiskelee samasta oppiaineesta kaksi erillistä valinnaiskurssia, arviointi tapahtuu sanallisesti.

Arviointiasteikkona voidaan käyttää joko numeroarvosanoja vastaavaa sanallista asteikkoa tai valinnaiskurssi voidaan arvioida asteikolla hyväksytty / hylätty. Lisäksi valinnaiskurssista voidaan antaa lukuvuositodistukseen erillinen liite, josta ilmenee, miten oppilaan taidot ovat valinnaisaineen opiskelussa kehittyneet. Mikäli valinnaisaine on jonkin yhteisesti opetettavan oppiaineen syventävä kurssi, voidaan valinnaisaineen opiskelussa osoitetut tiedot ja taidot ottaa huomioon päättöarvosanaa annettaessa.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä annetta erillisiä arvioita lukuvuositodistuksiin.

Vuosiluokkien 5-6 erillinen valinnaisaine arvioidaan sanallisesti hyväksytty / hylätty. Vuosiluokilla 7-9 vähintään 2 vuosiviikkotunnin laajuisista aineista annetaan numeroarvosana