7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea . Kun oppilaalla on tuen tarvetta, kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu. Yhteistyötapoja ja toimintamalleja kehitetään koko perusopetuksen ajalle ja koulunkäynnin nivelvaiheisiin. Koulun henkilöstön tulee tuntea säädökset ja määräykset, jotka liittyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön oppilaan tukeen liittyvissä asioissa. Huoltajalle annetaan tietoa niiden soveltamisesta koulun arjessa, esimerkiksi oppilasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojensaannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. Koulun henkilöstön on tärkeää olla yhteydessä kotiin heti, kun oppilaalla ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa.

Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen kolmiportaisuudesta sekä käytettävissä olevista tukimuodoista. Huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen arviointi sekä tuen suunnittelu on osa kodin ja koulun säännöllistä yhteistyötä. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilas tai huoltaja ei voi kuitenkaan kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaanottamisesta. Oppilas voi tarvita myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea. Yksilökohtaisen oppilashuollon tuki perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta (katso luku 8 Oppilashuolto).

Kodin ja koulun yhteistyöstä ensisijainen vastuu on luokanopettajalla tai luokanohjaajalla. He ovat välittömästi yhteydessä huoltajaan, kun huoli herää. Tarvittaessa pidetään kodin ja koulun yhteistyöpalaveri, josta laaditaan muistio suunnitelmineen mahdollista jatkokäsittelyä varten.

Savonlinnan seudulla kodin ja koulun yhteistyön keskeisimpänä työvälineenä ja tiedotuskanavana käytetään Wilmaa. Wilmasta löytyvät työvälineet yleiseen tiedottamiseen, pikaiseen yhteydenottoon, kolmiportaisen tuen asiakirjojen laadintaan, seurantaan ja arviointiin sekä muistioiden laadintaan.

Nivelvaiheiden päälinjaukset on määritelty luvussa 8. Oppilashuolto. Tarkemmin nivelkohtakäytännöt määritellään koulukohtaisesti lukuvuosisuunnitelmassa.