7.2 Yleinen tuki

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.

Alla esitetyn listan tuen muodot ovat käytettävissä myös tehostetun tuen ja erityisen tuen aikana.

Yleisen tuen muotoja voivat olla

● kahdenkeskiset keskustelut oppilaan kanssa; koulun käynnin tavoitteet, oppilaan
oppimiseen liittyvät vahvuudet ja kehityshaasteet
● oppilaan sijoittelu luokassa oppimisen ja työskentelyn tukena
● luokkahuoneen siisteys ja selkeys; tarvittaessa tilanjakaja
● selkeät säännöt ja kannustava ilmapiiri luokassa
● tunti-/päiväohjelman läpikäynti tavoitteineen oppilaiden kanssa
● apu- ja havaintomateriaalin käyttö
● mallintaminen ja konkretisointi
● toimintaohjeiden yksinkertaistaminen; tehtävien pilkkominen
● apuvälineiden käyttö
● muistituet
● monikanavaisuus opetuksessa
● liikkumisen mahdollistaminen
● musiikin kuunteleminen
● oppimaan oppimisen taitojen vahvistaminen; opiskelustrategioiden ohjaaminen
● opetuksen eriyttäminen seulontatiedon pohjalta
● tehtävien eriyttäminen
● kotitehtävien eriyttäminen
● työskentelytaukojen lisääminen
● läksyjen merkitseminen taululle
● opettajan, avustajan tai luokkatoverin apu läksyjen merkitsemisessä
● kirjojen ja opiskeluvälineiden mukanaolon tarkistaminen päivän lopuksi
● läksyvihkon käyttö
● läksyjen teon tuki; läksykerho
● säännöllinen palaute ja kannustaminen
● toisen oppilaan tai tukioppilaan tuki
● lisäajan käyttö kokeissa
● kokeiden suorittaminen erillisessä tilassa
● suullisten kokeiden käyttö
● mahdollisuus suorittaa koe pienemmissä osissa
● ennakoiva tukiopetus
● tukiopetus
● samanaikaisopetus, yhteisopettajuus
● joustavat ryhmittelyt eri perustein
● kerhot
● koulunkäynninohjaajan tuki
● oppimissuunnitelman käyttö (erityisen tuen aikana HOJKS)
● Wilman johdonmukainen käyttö ja oppilaan osallisuus omiin asioihin
● huoltajapalaverit, jossa on sovitut tavoitteet ja toimenpiteet
● keskustelut toisten opettajien kanssa
● keskustelut erityisopettajan kanssa
● osa-aikainen erityisopetus
● omakielisen opettajan antama tuki
● aamu- ja iltapäivätoiminta
● oppilaan tilanteen selvittely oppilashuoltotyössä
● kouluterveydenhoitajan tuki
● kuraattorin tuki
● psykologin tuki
● ohjaus- ja tukipalvelut