7.3.1 Pedagoginen arvio

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuvataan
• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista
• oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
• oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
• arvio tehostetun tuen tarpeesta.

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, esimerkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.

Luokanopettaja tai luokanohjaaja vastaa aineen- ja erityisopettajien tukemana oppilaan tuen tarpeen kokonaisvaltaisesta arvioinnista, laatien pedagogisen arvion. Pedagogista arviota laadittaessa on selvitettävä eri oppiaineita opettavien opettajien havaintoja. Savonlinnan seudulla pedagoginen arvio laaditaan Wilmaan, tuen välilehdeltä löytyvään pedagoginen arvio – lomakkeeseen.

Moniammatillinen yhteistyö voidaan toteuttaa esimerkiksi konsultoimalla oppilashuollon asiantuntijaa, jonka työtehtäviin oppilaan asia kuuluu, esimerkiksi Wilman kautta tai puhelimitse. Huoltajille tiedotetaan pedagogisen arvion laatimisesta ja heille tarjotaan mahdollisuus osallistua asian käsittelyyn. Oppilaan oikeusturvan takaamiseksi pedagogisen arvion laatimiseen osallistuu vähintään kaksi opetushenkilöstön jäsentä.

Ennen pedagogisen arvion käsittelyä huoltajilla tulee olla mahdollisuus tutustua ja kommentoida pedagogista arviota. Käsittelyn ajankohta tulee olla huoltajien tiedossa.

Tarvittaessa maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio, mutta häntä ei siirretä koskaan tehostettuun tukeen pelkästään puutteellisen suomen kielen taidon vuoksi.