7.4.2 Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, sillä huoltajat voivat hakea siihen muutosta valittamalla . Päätös on aina perusteltava. Päätöksen perustelut sisältyvät pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin.

Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittänyt. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilaalle ryhdytään antamaan tehostettua tukea.

Erityiseen tukeen siirrytään pedagogisen selvityksen perusteella. Erityiseen tukeen siirtyminen vaatii aina hallintopäätöksen, jonka tekee rehtori. Mikäli oppilas otetaan erityisen tuen piiriin jo ennen oppivelvollisuuden alkua, hallintopäätöksen tekee sivistystoimenjohtaja.

Hallintopäätökset ovat valituskelpoisia ja valitusosoite on Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Erityisen tuen päätös tarkistetaan lakisääteisesti ja aina tarvittaessa. Myös erityisen tuen päättymisestä tehdään aina valituskelpoinen hallintopäätös.

Erityisen tuen päätökseen kirjataan kaikki voimassa olevat päätökset (kaikki yksilöllistetyt oppiaineet, pidennetty oppivelvollisuus jne.) Päätökseen kirjataan myös huoltajien kanta erityisen tuen siirrosta, jonka he ovat kirjallisesti ilmoittaneet huoltajien kuulemisessa pedagogisen selvityksen yhteydessä.

Tässä yhteydessä on huomioitava yhteishuoltajuus sekä sijaisvanhemmuus. Koska on kyse valituskelpoisesta hallintopäätöksestä, sijoitettujen lasten osalta huoltajien kuuleminen tapahtuu konsultoimalla lähettävän kunnan sosiaalitoimea. Päätös ja valitusosoitus lähetetään lähettävän kunnan sosiaalitoimeen. Päätös annetaan tiedoksi myös sijaisvanhemmille.