8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Oppilaan ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää oppilashuollon tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa.

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitelmallista arviointia.

Savonlinnan seudulla esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon turvaamiseksi on tehty suunnitelma yhteistyöstä koulutuksen siirtymävaiheissa.

Yhteistyö koulutuksen siirtymävaiheissa

NEUVOLASTA VARHAISKASVATUKSEEN
• tarvittaessa palaverit huoltajan, terveydenhoitajan ja varhaiskasvatuksen kesken
• yhteiset tiedonsiirtolomakkeet
• varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen

VARHAISKASVATUKSESTA ESIOPETUKSEEN
• tarvittaessa palaverit huoltajan, terveydenhoitajan ja esiopetuksen kesken
• lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
• vanhempaintilaisuudet esiopetuksesta
• varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultointi tarvittaessa

ESIOPETUKSESTA ALAKOULUUN
• yhteistyö huoltajien kanssa
• yhteistyö luokanopettajan ja erityisopettajan kanssa
• monialainen konsultointi
– huoltajien ja lasten kouluun tutustuminen
– lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
– tehostetun ja erityisen tuen tietojen siirto
– eri tahojen havainnot/tutkimukset
– koulunkäynnin lykkäys
– pienryhmätarpeet

ESIOPETUKSESTA PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
• yhteistyö esiopettajan ja iltapäivätoiminnan ohjaajan kanssa
• tiedonsiirtolomake esiopetuksesta iltapäivätoimintaan

NELJÄNNELTÄ VIIDENNELLE, VIIDENNELTÄ KUUDENNELLE LUOKALLE JA KUUDENNELTA SEITSEMÄNNELLE LUOKALLE
• tutustumiskäynnit kouluun, johon siirrytään
• siirtopalaverit lähettävän ja vastaanottavan koulun toimijoiden kesken
• luokkaryhmien muodostaminen yhteistyössä lähettävän koulun ja vastaanottavan
koulun kesken
• vanhempainilta 4. ja 5. luokan keväällä kouluilla, joiden 5. tai 6. luokka on 
 yläkoulun tiloissa
• vanhempainilta 6. luokan keväällä
• koteihin tiedote vastaanottavan koulun oppilashuollosta
• tuki-/kummioppilaat sopeutumisen tukena
• 6. ja 7. luokan syksyllä ryhmäytymispäivä
• 6. ja 7. luokkalaisten vanhempainilta
• säännölliset luokanvalvojan/luokanohjaajan tunnit/vartit

YLÄKOULUSTA LUKIOON JA TOISELLE ASTEELLE
• yhteistyö huoltajien ja oppilaan kanssa
• monialainen yhteistyö
– 8. luokan laajaterveystarkastus
– oppilaanohjaajan haastattelut
– työelämään tutustumisjaksot, TET – jaksot
– tutustumiskäynnit toisen asteen oppilaitoksissa
– toisen asteen oppilaitoksista tehtävät vierailut ja koulutuksen esittely
– yhteishakuun liittyvät vanhempainillat
– yläkoulun oppilaanohjaajien ja toisen asteen opinto-ohjaajien yhteistyö
– jälkiohjaus
– 9. luokan jälkeen seuranta oppilaiden sijoittumisesta jatko-opintoihin tai 
 työelämään. Seurannasta vastaavat seudun opinto-ohjaajat.
– oppilaan tai huoltajien luvalla tiedon siirto toisen asteen oppilaitokseen
– tarvittaessa lausunto harkinnanvaraista hakua varten

Oppilashuoltoryhmät

Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää.

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman opetuksen järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän sijasta edellä kuvattuja tehtäviä voi hoitaa opetuksen järjestäjän nimeämä muu tehtävään soveltuva monialainen koulukohtainen ryhmä.

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta.

opiskeluhuollon ohjausryhma savonlinnassa

oppiplashuollon toimijaryhmat
Taulukko 1. Oppilashuollon toimijaryhmät, asiakirjat ja tehtävät.