8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat

Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Oppilaille järjestetään mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Koulun oppilaskuntaa kuullaan ennen näiden suunnitelmien ja määräysten vahvistamista. Valmistelutyössä tehdään yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat:
• lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus
• paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta
• koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa paikallisen opetussuunnitelman oppilashuoltoa koskevaa osuutta sekä koulukohtaisia oppilashuoltosuunnitelmia.

Koulukohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa kerrotaan yksilökohtaisen oppilashuoltokertomuksen kirjaamiskäytänteet, oppilashuoltorekisterin muodostuminen ja sen säilyttäminen. Käytänteistä tulee tiedottaa opettajakuntaa selkeästi esim. koulun vuosisuunnitelmassa.

Oppilashuollon keskeiset asiat on kuvattu uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan seudullisesti tehdyssä selvityksessä keväällä 2015.

Savonlinnan kaupungin oppilashuoltosuunnitelma (PDF)